Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdzie Pani/Pan podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez EWA BIENIAK, ul. Optyków 3/59, 04-175 Warszawa, NIP: 1132518214, REGON: 360061706 wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EWA BIENIAK, ul. Optyków 3/59, 04-175 Warszawa, NIP: 1132518214, REGON: 360061706.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 507 359 972 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W przypadku podania danych w związku z zawartą umową dotyczącą współpracy dietetycznej Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jako Administrator mogę przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania.

Mając na uwadze przedmiot mojej działalności oraz charakter świadczonych Usług, za Pani/Pana zgodą będę przetwarzać Państwa dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. dane dotyczące zdrowia, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji Umowy zawartej ze mną.

Pani/Pana dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej współpracy dietetycznej będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. podmiot świadczący usługi księgowe).

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. urzędy skarbowe w przypadku prowadzenia kontroli, sądy i komornicy w przypadku dochodzenia roszczeń itd.).

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, w tym profilowanie, Pani/Pana sprzeciw jest zawsze wiążący.

W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.